فایل های دسته بندی کارآفرینی - صفحه 1

نمونه های مرکز تجاری

بررسي نمونه‌هاي مشابه مراکز تجاری وگذری بر مراکز خرید معروف دنیاوشرح کامل شهرمشهد به عنوان نمونه

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل