فایل های دسته بندی معماری - صفحه 1

تاریخچه سفال وکاشی درمعماری

دراین فایل به سفال گری وبکارگيرى کاشى‌هاى زيبا و گوناگون سنتى در معمارى بناهامیپردازیم.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

راه هاومیدان هادرمعماری

انواع راهها را از لحاظ كاركردي مي توان به دو گروه طبقه بندي كرد که بهتوضیح ان میپردازیم.

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل